رشته عکاسی رشته گرونیه! باید خیلی هزینه کنی. یادمه وقتی به داداشم گفتم دوربین میخوام که قیمتش ۳ ملیونه بیچاره شوکه شد. خیلی ناراحت کننده ست که بخاطر مشکل مالی نتونی به علاقت برسی =( اما آخرش.....