قراره فردا با چند تا از بچه های کلاس بریم نمایشگاه کتاب

من یه لیست ۳۰ موردی آماده کردم =))))

ولی بودجم نمیرسه

خیلی هیجان دارم =)