بعضی جاها بعضی وقتا گذر زمان حس نمیشه. کهف از همون جاهاست. ساعت ها اونجا باشی اصلا متوجه نمیشی. اصلا....