اعتراف می کنم دلم برای مامانم تنگ شده =(

هر وقت مریض میشم و کسی نیست که برام سوپ درست کنه بالا سرن بشینه داروهامو بهم بده بیشتر نبود مامانم حس میشه =(