روزنوشت

دورها آوایی ست که مرا می‌خواند

روزنوشت

دورها آوایی ست که مرا می‌خواند

اونایی که خوندم:

1 مردی به نام اوه

2 ناطوردشت

3 دختر شینا

4 ارمیا

5 یک عاشقانه آرام

6 بوف کور

7 پروین دختر ساسان

8 بهشت گمشده

9 در بهشت شداد

10 دا (حتما بخونید)

11 بوی جوی مولیان

12 دارم میخونم =)